תקנון מסחריות

דוד לובינסקי בע"מ

תקנון מבצע מסחריות

 

דוד לובינסקי בע"מ (להלן – "החברה") יוצאת במבצע מכירות מיוחד המוגבל בזמן לרכישת רכב מסחרי מאחד הדגמים המפורטים בסעיף 4 להלן, במסגרת עסקת מימון עד 60 תשלומים עד 100% (בכפוף לאישור הגוף המממן) והכל כמפורט בתקנון להלן.

1.    הגדרות 

למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:

"החברה"  –                   דוד לובינסקי בע"מ, ח.פ. 510515752 מרחוב מרק (מרה) מושביץ 3 בראשון לציון.

"רכב" –                        רכב מסחרי בלבד באחד מהדגמים המפורטים בסע' 4 להלן, אשר טרם הונפק לו רישיון ואשר התשלום בגינו נעשה במזומן והושלם במהלך חודש מרץ 2020.

"משתתף" –                  לקוח פרטי אשר מתקשר בעסקה לרכישת רכב מהחברה (כהגדרתו לעיל)  מהדגמים המפורטים להלן. משתתף אינו כולל חברות להחכרת רכבים (ליסינג), חברות השכרת רכבים, ציי רכב מעל ל- 3 רכבים, מוניות, עמותות וכיוצ"ב. מבצע זה יחול גם על רכישת רכב במסגרת עסקת טרייד-אין.

 

 2.    פרשנות

2.1               המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן.

2.2               השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

2.3               מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד הכוונה במשמע גם לשון רבים ולהפך.

2.4               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של החברה בדבר המבצע ותנאיו, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.

2.5               במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי הזמנת רכב חדש מהחברה, יחולו ויגברו הוראות הסכם הזמנת הרכב.

2.6               הוראות תקנון זה יחולו על כל משתתף במבצע, והשתתפותו לרבות הזמנת רכב תהווה הסכמה מוחלטת לכל תנאי ההסכם.

 

3.     המבצע ותקופתו

המבצע יתקיים בין התאריכים 6.12.20 ועד לסיומו ביום 10.12.20 (להלן: "תקופת המבצע").

בתקופת המבצע יהיה זכאי כל משתתף, כהגדרתו לעיל, הרוכש מהחברה רכב מסחרי חדש מאחד מהדגמים המפרטים להלן ובכפוף למלאי הקיים של הרכבים אצל החברה, להטבה המפורטת לעיל, ובלבד שהמשתתף ביצע הזמנה במסגרת תקופת ההסכם וחתם על הזמנת רכב חדש ושילם את מלוא התמורה עבור הרכב החדש עד ולא יאוחר לתום תקופת המבצע בכפוף לתנאי הזמנת רכב.

4.    דגמי הרכבים וההטבה

4.1       הדגמים המשתתפים במבצע הינם:

4.1.1    סיטרואן ברלינגו Citroen Berlingo

4.1.2     סיטרואן גאמפי Citroen Jumpy

4.1.3    פיג'ו בוקסר Peugeot Boxer

4.1.4   אופל קומבו Opel Combo

כמות הרכבים עליהם חל המבצע הינה לא פחות מ- 20 רכבים מכל דגם.

4.2   ההנחה תוענק למי שביצע הזמנה תקפה בהתאם לתנאים הנהוגים בחברה ולמפורט בתקנון זה, כאשר לא ניתן ל"שריין" את ההטבה.

4.3   המשתתפים (כהגדרתם לעיל) יהיו זכאים לפי בחירתם לקבלת מימון לתשלום התמורה בגין הרכב עד לסכום של מלוא סכום הרכישה שתוחזר בתוך תקופה של עד 60 חודשים בתשלומים שווים, כאשר היא נושא ריבית. מובהר כי תנאי המימון וההלוואה, לרבות היקפה, נקבעים בלעדית על ידי הגורם המממן ואין ללובינסקי כל שיקול דעת בעניין כמפורט להלן.

4.4   ההטבה לא תחולה על מי שכבר ביצע הזמנה אף אם הרכב טרם סופק לו.

4.5  ההטבה תוענק פעם אחת, ורק למשתתף אשר ירשם ברישיון הרכב, אף אם החשבונית יצאה לגורם אחר.

4.6  ההטבה חלה אך ורק על רכבים המצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

5.    ביטול

5.1   בכל מקרה של ביטול העסקה לא תהיה החברה ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי הלקוח.

5.2  ביטול העסקה יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ובלבד שהרכב החדש שהוזמן טרם נרשם על שמו על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש]. ככל שהרכב החדש נרשם כבר על שם הלקוח יישא הלקוח בכל ההוצאות ו/או העלויות שנגרמו עקב הביטול.

 

  6.   תנאים כללים

6.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

6.2   רכישת רכב במסגרת המבצע תיחשב קבלה והסכמה של הוראות תקנון זה.

6.3   מחיר הרכב הינו בהתאם למחירון היבואן שבתוקף במועד ביצוע ההזמנה והשלמתה.  המחירים המצויינים אינם כוללים צבע מטאלי, אשר בגינם תידרש תוספת תשלום.

6.4  השתתפות במבצע מותרת לכל תושב ואזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו 18 שנים ואשר יש בידו רישיון נהיגה תקף.

6.5   השלמת הרכישה כפופה לחתימת כל המסמכים הנדרשים לרבות הזמנת רכב חדש, העברת כל המסמכים ותשלום מלוא מחיר הרכב במזומן ועד ליום האחרון למבצע. ככל שלא שולמה מלוא התמורה בתוך התקופה המוגדרת בטופס הזמנת רכב הרי שההטבות תתבטלנה והלקוח יידרש לשלם את ההפרש שיווצר (ככל שיווצר). מובהר כי המועד לאספקת כלי הרכב והנפקת רישיון הרכב יחל להימנות מיום קבלת מלוא התשלום בגין הרכב בחברה ובתוך התקופה המנויה בטופס הזמנת הרכב.

6.6   החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת דגמי הרכבים הנכללים ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.7   נותן המימון הינו בנק דיסקונט לישראל בע"מ או בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") באמצעות חברת ק.ל.ס קפיטל בע"מ (להלן: "ק.ל.ס") (הבנק וחברת ק.ל.ס יכונו להלן יחדיו לשם הנוחות: "הגורם המממן"). הענקת המימון כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הגורם המממן ו/או מי מיחידיו, ואין לחברה כל מעורבות בשיקולי הגורם המממן בכל הנוגע להענקת אשראי ו/או בתנאי האשראי שינתנו (אם וככל שיוענקו). יובהר כי מובן ומוסכם למשתתף כי יתכן והגורם המממן יחליט שלא להעניק אשראי כלשהו או להעניקם בתנאים מסויימים השונים מהתנאים אותם הוא מעניק לרוכש אחר וכי בכל מקרה לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או טרוניה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם החלטות הגורם המממן, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות במקרה של אי הענקת אשראי אשר לא תאפשר לו לרכוש את הרכב. מובהר כי אין במבצע זה על מנת לחייב את הגורם המממן במתן האשראי.

6.8   מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.7 לעיל אין החברה ממליצה ו/או מביעה דעה על קבלת אשראי דווקא מהגורם המממן ו/או אין להבין מכך כי התנאים המוענקים על ידו הינם עדיפים על התנאים המוענקים על ידי גורמים מקבילים ועל המשתתף לבחון באופן עצמאי את התנאים המוענקים על ידי הגורם המממן לעומת התנאים אצל גורמים מקבילים. בכל מקרה בהסכמת המשתתף לרכוש רכב מהחברה הוא פוטר את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בקשר עם תנאי ההלוואה ובכלל זה החברה ו/או מי מטעמה יהיו פטורים מכל הזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר ההלוואה.

6.9  במקרה של רכישת רכב במסגרת עסקת טרייד-אין בכפוף לחתימת הסכם טרייד-אין  ויחולו תנאי הטרייד-אין הנהוגים בחברה באותו המועד, אולם הלקוח לא יהיה זכאי להטבת הנחה ככל שקיימת באותו המועד. יובהר כי עסקת טרייד-אין הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ו/או מי מטעמה והיא תהיה רשאית לסרב לעסקה זו ביחס לרכב הישן מכל סיבה שהיא ולא תידרש לנמק.

6.10  החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6.11   על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

6.12   אין כפל מבצעים במסגרת המבצע, ומובהר כי מבצע זה אינו בא כתוספת לכל הטבה אחרת והוא מבטח כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

ט.ל.ח.