תקנון הטבה

תקנון מתן הטבה במרכזי שירות דוד לובינסקי
השתתפות בקבלת ההטבה (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.1 מעניקת ההטבה – דוד לובינסקי בע"מ ח.פ. 510515752 ו/או קאר איסט ייבוא רכב בע"מ ח.פ. 512850355 (לשם הנוחות תקראנה שתיהן יחד וכל אחת לחוד להלן: "החברה") ו/או משווק מורשה מטעמה.
1.2 ההטבה – שובר בסך 250 ₪ למימוש במרכזי השירות של החברה ו/או משווק מורשה מטעמה המוענק מאת , כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם מעת לעת במהלך תקופת מתן ההטבה.
1.3 – משתתף ו/או מקבל ההטבה – לקוח שרכש רכב משומש מתוצרת פיג'ו, סיטרואן, אופל או MG (להלן: "הרכב") מחברת השכרה וליסינג אשר לה הסדר עם מעניקת ההטבה (להלן: "חברת השכרה וליסינג").
1.4 תקופת ההטבה- ההטבה תינתן לרוכשי הרכבים מחברת השכרה וליסינג החל מיום 1.2.19, מועד סיום חלוקת ההטבה הינו בהתאם לצרכי ושיקול דעת החברה.
2. פרשנות
2.1 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
3. תוקף
3.1 החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת מתן ההטבה בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד המשתתפים
3.2 הזכאות להשתתפות בקבלת השובר הינה ללקוחות שרכשו רכב מחברת השכרה וליסינג בתקופת מתן ההטבה בסניפי החברה לרבות המשווקים המורשים מטעמה.
3.3 עד גמר המלאי, מינימום במלאי 1,000 שוברים.
3.4 ט.ל.ח
4. ההטבה
המשתתפים אשר רכשו את הרכב בחברת השכרה וליסינג זכאים לקבלת שובר בסך 250 ₪ למימוש במרכזי השירות של החברה ו/או משווק מורשה מטעמה עבור טיפול או תיקון לרכב אשר מספר רישויו מופיע בשובר.
5. מימוש ההטבה
בד בבד עם רכישת הרכב יקבלו המשתתפים את השובר ע"ס 250 ₪.
6. שינוי/ביטול מוצרים בהזמנה:
היה והלקוח יבטל את עסקת רכישת הרכב הרי שאין הוא זכאי לקבל את ההטבה.
7. כללי

7.1 החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי לקבל את ההטבה ו/או ממי שנמנעה האפשרות למימוש ההטבה.

7.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת ההטבה, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את הענקת ההטבה.
7.3 החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת מתן ההטבה בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצד מקבלי ההטבה.

7.4 החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

7.5 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.

7.6 אין כפל מבצעים, למעט מימוש ההטבה

7.7 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם בלבד. מעניקת ההטבה תהא רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הרוכשים ו/או ניכוי מס במקור.
7.8 קבלת ההטבה הינה עבור לקוחות בגירים אשר גילם מעל גיל 18.

7.9 לכל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם פרטי ההטבה, ניתן לפנות לכתובת דואר האלקטרוני שלהלן: cs@lubinski.co.il